عقدنامه آریایی

گواه نامه ی آریایی

به نام پروردگار مهرآفرین ستایش خداوندی را که راستی هستی افرید و زیبایی و خرد را و این همه را در سایه ی مهر امشب گرد هم آمده ایم تا گواه باشیم پیوند دو مهربان را و گواهی دهیم پیوند… ادامه مطلب