هزار تومان880.000

این سفره عقد ترکیبی از ظروف استیل یا سیلورو کریستال با زیرساز آینه می باشد.

. این مدل چیدمان سفره عقد بیشتر مناسب تالار و باغ می باشد. گل آرایی این سفره عقد ترکیبی از لیسین توس و گل پیاز می باشد.

مساحت تقریبی این سفره 3*2.5 می باشد. هزینه ی گل آرایی آن به غیر از ریسه ی جلو 240ت است.

امکان گل آرایی مصنوعی سفره عقد نیز وجود دارد.

توضیحات