هزار تومان600.000

این سفره ترکیبی از ظروف استیل و کریستال می باشد.

زیرساز آن آینه به کار رفته،مناسب منزل و فضاها ی کوچک است.

گل آرایی آن طبیعی و از گل داوودی ومیخک استفاده شده.

اندازه تقریبی 2*2/5 می باشد.

هزینه گل آرایی 180 تومان می باشد.

توضیحات

سفره عقد خانگی