هزار تومان1.000.000

یکی از زیباترین سفره های عقد گروه هوناز. این سفره عقد ترکیبی از ظروف کریستال و زیرساز باکس و آینه می باشد.

گل آرایی طبیعی بوده و هزینه ای آن 300هزار تومان می باشد.

در صورت تمایل امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات