هزار تومان1.000.000

یکی از خاص ترین سفره های عقد که با زیرساز آینه و ظروف سیلور و کریستال دیزاین شده.

گل آرایی این سفره طبیعی است که به خواسته مشتری با گل آرایی مصنوعی هم امکان دیزاین هست.

شمع آرایی به عهده گروه هنری هوناز می باشد.

توضیحات