هزار تومان1.000.000

سفره عقد کریستال که در این تصویر مشاهده میکنید زیرساز آن تماما آینه به کاررفته و برای فضای کم و منزل نیز مناسب می باشد.

مساحت مورد نیاز این سفره تقریبا 8مترمربع میباشد.

برای گل آرایی این سفره از گل داوودی استفاده شده به مبلغ 200 هزار تومان.

توضیحات