هزار تومان770.000

زیرساز این سفره عقد از آینه و یک عدد میز گرد است که ترکیبی زیبا را به وجود آورده. ظروف کریستال. گل آرایی مصنوعی.

امکان گل آرایی طبیعی به اندازه ای که شما بخواین وجود داره.

شمع آرایی با موسسه می باشد.

توضیحات