هزار تومان700.000

زیرساز این سفره عقد از آینه است. ظروف ترکیبی از سیلور و کریستال. گل آرایی مصنوعی

امکان گل آرایی طبیعی وجود دارد.

شمع آرایی با موسسه می باشد

توضیحات