هزار تومان650.000

در این سفره عقد از ظروف سیلور و کریستال استفاده شده. زیر ساز آن باکس و آینه . گل آرایی طبیعی و قیمت آن 120هزار تومان می باشد.

اندازه تقریبی این سفره 2*3

امکان گل آرایی مصنوعی هم هست.

توضیحات