هزار تومان880.000

در این سفره عقد عموما از ظروف سیلور و زیرساز آن آینه استفاده شده

ابعاد تقریبی 2 در 3

رنگبندی گل و حجم آن قابل تغییر است

توضیحات