هزار تومان1.000.000

ظروف به کاررفته در این سفره ترکیبی از استیل و کریستال است،کریستال های به کار رفته جلوه ی این سفره عقد رو بیشترکرده و برای زیرساز آن آینه و باکس استفاده شده.

گل آرایی آن طبیعی بوده و امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

شمع آرایی به عهده گروه هوناز می باشد.

توضیحات

سفره عقد سیلور
سفره عقد