هزار تومان650.000

ظروف به کاررفته دراین سفره عمدتا استیل می باشند،برای زیرساز این سفره عقد ازآینه استفاده شده است،درکنار ظروف استیل برای درخشش بیش تر سفره عقد تعدادی کریستال به کاررفته است.

هزینه گل آرایی 200 هزارتومان می باشد.

مساحت تقریبی موردنیاز 2/5*2/5 است.

 

توضیحات