هزار تومان700.000

این سفره عمدتا از ظروف استیل تشکیل شده.

زیرسازآن آینه به کار رفته و گل آرایی آن مصنوعی است و امکان گل آرایی طبیعی وجود دارد.

اندازه تقریبی 2*2/5 می باشد.

توضیحات

سفره عقد سیلور