هزار تومان600.000

این سفره از ظروف استیل یا سیلور تشکیل شده،زیرساز کار تماما آینه بوده.

گل آرایی آن طبیعی است و از گل لیلیوم و داوودی استفاده شده.

این سفره برای اجرا در منزل نیز مناسب است.

اندازه تقریبی 2*2می باشد.

توضیحات

سفره عقد سیلور