هزار تومان700.000

زیرساز این سفره عقد از باکس و آینه است. ظروف ترکیبی از سیلور و کریستال و یک عدد ظرف نقره می باشد. گل آرایی این سفره طبیعیست که قیمت حدودی آن 400هزار تومان است.

شمع آرایی با موسسه می باشد.

امکان گل آرایی مصنوعی نیز وجود دارد.

توضیحات