هزار تومان700.000

این سفره با زیر ساز باکس و آینه مناسب فضاهای بزرگ بوده وظروف تشکیل دهنده آن ترکیب کریستال و استیل می باشد.

نوع گل به کار رفته لیسینتوس است. هزینه ی گل آرایی 340 هزار تومان

توضیحات

سفره عقد باکس آینه