هزار تومان1.200.000

در این سفره عقد از باکس های بزرگ برای زیرساز استفاده شده و برای دیزاین روی سفره از ظروف سیلور و کریستال استفاده کردیم. شمع آرایی با مجموعه ی هوناز می باشد.
هزینه ی گل آرایی آن به غیر از 4 عدد پایه گل کناری 560 ت است.

توضیحات

سفره عقد استیل