هزار تومان1.000.000

زیرساز این سفره عقد از باکس و آینه است. ظروف آن ترکیبی از استیل و کریستال می باشد. گل آرایی طبیعی و قیمت آن 340هزار تومان

امکان تغییر رنگ گل ها وجود دارد.

 

توضیحات