هزار تومان650.000

این سفره از ظروف استیل تشکیل شده،در زیر کار آینه به کار رفته است

گل آرایی طبیعی زیبایی این سفره را بیشتر کرده و از گل های داوودی و لیلیوم استفاده شده است.

اندازه تقریبی آن 2*2/5می باشد.

توضیحات

سفره عقد استیل