هزار تومان1.000.000

این سفره ترکیبی از ظروف استیل و کریستال است و زیر ساز آن آینه و باکس کار شده.

ظروف کریستال و گل آرایی با رنگ های مختلف زیبایی این سفره را بیشتر کرده.

اندازه تقریبی این سفره 3*2/5 است.

هزینه گل آرایی 340 تومان می باشد.

توضیحات