هزار تومان650.000

در این سفره عقد از زیرساز باکس و آینه استفاده شده. ظروف کریستال و استیل

توضیحات