هزار تومان1.000.000

ظروف به کار رفته در سفره عقد بالا عمدتا کریستال میباشد و زیرساز آن ترکیبی از آیینه وترمه است گل ارایی این سفره طبیعی است وهزینه آن 230 ت میباشد.

شمع آرایی بر عهده گروه هوناز میباشد.

مساحت تقریبی 2*1/5 است.

 

توضیحات

سفره عقد خانگی