عقدآریایی چندسالی است که در بین زوج ها باب شده که در آن از کلمات فارسی استفاده میشود.

عقدآریایی یک نوع عقد فرمالیته و تشریفاتی است.در این نوع عقد عروس و داماد روبروی هم می ایستند به همین منظور سفره عقد روی میز کوئین اجرا شده و اجزای آن همانند دیگر سفره ها میباشد و از هرنوع ظروفی استفاده میشود.ظروف به کار رفته در این سفره سیلور و کریستال است.
این سفره هم در سالن هم در فضای باز قابل اجراست.

نمایش دادن همه 2 نتیجه